Caràcter propi

Col·legis de l’Arquebisbat de Tarragona

 

Els col·legis de l’Arquebisbat de Tarragona, gestionats per la Fundació Sant Fructuós, tenen com a missió l’educació integral de les persones en un sentit cristià de la vida, en la qual puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin.

 

Com a col·legis diocesans, participem de la missió evangelitzadora de l’Església Catòlica de manera explícita i compartida per tots els membres de la comunitat escolar. Estem oberts a tot tipus de famílies, sense discriminació, facilitant l’accés a l’educació amb independència de la seva situació social o econòmica.

 

La inspiració catòlica promou la formació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de l'ésser humà, de la vida i el món, que permeti arribar a la síntesi de la fe, la cultura i la vida. La responsabilitat primordial de l’educació correspon, tanmateix, als pares i mares, els quals trien lliurement el tipus d’educació per als seus fills expressat en aquest ideari.

 

L’Arquebisbat de Tarragona, mitjançant la Fundació Sant Fructuós, vetllarà per a què es garanteixi el caràcter propi del projecte educatiu, el qual, en llurs aspectes fonamentals, s’exposa en aquest document.

Participació i responsabilitat de la comunitat educativa en el projecte educatiu dels centres

 

La finalitat del conjunt de la comunitat educativa és l’educació integral de l’alumnat, així com la formació personal i millora professional de tots els membres que la constitueixen. Això es construeix i s’enriqueix mitjançant una participació activa, coordinada i responsable, d’acord amb la capacitat de cadascú i l’aportació de tots, segons les pròpies possibilitats i competències.
Perquè l’acció educativa sigui eficaç, es considera imprescindible l’harmonia entre l’educació que l’alumnat rep de llurs famílies i la que s’imparteix als centres. Es fomenta una estreta col·laboració, especialment mitjançant les tutories, a fi i efecte de recolzar i complementar els criteris educatius. Els centres tenen cura de proporcionar a les famílies l’ajut necessari per millorar la seva formació envers l’educació dels seus fills i filles.
La intervenció dels pares i mares en la vida de les escoles s’expressa de forma individual i particular, però també col·lectivament mitjançant l’Associació de Pares i Mares (AMPA), que serà el canal de col·laboració i de participació dels pares i mares d’alumnes en l’escola envers l’assoliment dels seus objectius i manteniment de la identitat exposada en aquest ideari.

Principis bàsics i objectius de la nostra proposta educativa

 

Els diferents nivells i cicles d’ensenyament que són impartits als centres educatius de l’Arquebisbat posseeixen, com a mínim, el desenvolupament i continguts exigits per la legislació vigent. La tasca educativa que es porta a terme en els col·legis pretén l’educació integral dels alumnes en les seves dimensions individual, social i transcendent, amb les següents característiques i objectius:

 

L’estil dels nostres centres volem que es caracteritzi per:

 • El recurs constant de la raó i el diàleg. 
 • Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança.
 • Una amistat i esperit de família que faciliti la convivència.
 • L’optimisme i l’alegria, que infonen un estil juvenil en totes les relacions socials i personals de l’alumnat.
 • Una convivència constant entre joves, educadors i famílies.

Dimensió individual

 • Afavorir i respectar l’originalitat de cada alumne, estimulant la seva capacitat creativa i la seva iniciativa, promovent una educació personalitzada, que implica una adaptació a les seves peculiaritats i ritmes de maduració.
 • Procurar una formació intel·lectual d’acord amb les exigències del nostre temps, desenvolupant les vessants afectives, volitives i físiques de forma harmònica, gradual i adaptada a l’edat.
 • Acompanyar l’alumnat en el seu procés d’identificació, d’autoconeixement i de cerca de la felicitat, i oferir-li un sistema de valors coherents, amb unitat de criteris.
 • Ajudar al desenvolupament gradual de l’autonomia personal: capacitat reflexiva i crítica, domini de si mateix, llibertat responsable.
 • Esperonar la maduresa personal mitjançant l’esforç en l’adquisició de virtuts i valors humans, com l’estimació per la feina ben feta, la generositat, la sinceritat, el respecte als altres, el diàleg, etc.
 • Exigir, mitjançant les diverses activitats docents, l’esforç que calgui per aconseguir l’excel·lència en el propi treball, de manera que cadascú assoleixi el màxim rendiment que la seva capacitat permeti.

Dimensió social

 • Fomentar una concepció de l’home, de la dona i del projecte social en harmonia amb la dignitat de la persona, amb respecte a la vida i estimació per la justícia i la solidaritat amb tothom, especialment amb els més necessitats.
 • Educar per a la solidaritat, conreant els valors personals, socials i cívics, i ensenyar -sense imposar criteris en tot allò opinable- a actuar responsable i lliurement en les tasques civils, amb esperit de servei als altres.
 • Potenciar les actituds fonamentals de convivència i inserció en el context sociocultural del nostre país, cercant un clima de respecte i d’obertura a totes les persones i cultures.
 • Ensenyar els principis ètics i socials que orientin l’alumnat en la seva vida personal, professional i social.

Dimensió transcendent

 • Proposar i acompanyar l’alumnat, des de la nostra concepció cristiana, cap a una síntesi personal entre fe, cultura i vida.
 • Fomentar el compromís de servir a la societat, transformant-la i impulsant-la cap a horitzons de justícia, fraternitat i llibertat, a través dels valors evangèlics.
 • Impartir ensenyament religiós i desenvolupar l’educació i vivència de la fe a partir de les diferents activitats pastorals dels centres.